Informacja dla sędziów

Wydział Gier OZPN w Gorzowie Wlkp informuje, że po ukazaniu się obsady na stronie Lubuskiego Kolegium Sędziów oraz po jej umieszczeniu w EXTRANECIE, system wysyła do każdego arbitra informację na konto użytkownika, która winna być przed meczem zaakceptowana (niektórzy tego nie czynią). Każda zmiana dnia, godziny lub miejsca rozgrywania meczu jest natychmiast przez system przesyłana do delegowanego sędziego. Ponadto do sędziego głównego system extranet generuje i wysyła SMS-a. Dlatego nawet przy błędach w obsadzie na stronie nie mogą zaistnieć sytuacje nieobecności delegowanych sędziów na zawodach.

Prosimy o sprawdzanie licencji trenerskich, dokładne sprawdzanie kart zdrowia zawodników, oraz sprawdzanie protokołów weryfikacji boisk.

Poniżej zamieszczamy najistotniejsze informacje z REGULAMINU ROZGRYWEK

 

§ 8

Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:

1. protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno prowadzić meczu;

2. protokoły wypełnione przez oba zespoły (w systemie EXTRANET), z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych;

3. książeczki zdrowia lub zaświadczenia lekarskie zawodników. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność zaświadczeń wszystkich zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów;

4. aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry określone przez organ prowadzący rozgrywki /Lista zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry na daną klasę rozgrywkową i dany sezon rozgrywkowy.

5. dokument poświadczający posiadanie stosownych uprawnień do sprawowania opieki medycznej przez osobę pełniącą tę funkcję na danych zawodach;

6. licencje trenerów prowadzących drużyny (obowiązkiem trenera jest przebywanie na ławce zawodników rezerwowych podczas zawodów, o ile nie zostanie usunięty dyscyplinarnie).

§ 9

Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy).

§ 10

Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów lub Wydział Sędziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu PIT określający wysokość jego dochodów oraz potrąconego podatku.

§ 11 W przypadku nierozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.

§ 12

Sędziowie zobowiązani są wprowadzić do systemu EXTRANET wynik meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu (przesłać SMS) oraz wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie EXTRANET w ciągu 12 godzin od zakończenia meczu pod rygorem nałożenia kar dyscyplinarnych. Sędzia po zawodach zobowiązany jest do wypełnienia załącznika do sprawozdania z zawodów a na jego odwrocie dokonać wyczerpującego opisu zajść mających istotne znaczenie dla zawodów i w dalszym postępowaniu przez Wydział/Komisję Dyscypliny Lubuskiego ZPN. Dotyczy to np. zakłócenia porządku, opóźnienia zawodów jak również wysoce grubiańskiego, nie sportowego zachowania się działaczy i zawodników w tym szczegółowy opis zaistnienia sytuacji, w której sędzia nie mógł pokazać zawodnikowi czerwonej kartki lecz tylko ją opisać. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w § 8 punkt 2, sędzia jest zobowiązany przechowywać przez okres 12-miesięcy i okazywać je każdorazowo na żądanie organu prowadzącego rozgrywki. (Wydziału/Komisji Gier lub Wydziału/Komisji Dyscypliny). W przypadku żądania, dokument ten musi być dostarczony Organowi żądającemu w ciągu 48 godzin, osobiście bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (SKAN).

REGULAMIN ROZGRYWEK LZPN NA SEZON 2015/16 NAKAZUJE:

§ 3

Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boisku zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym w jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.

§ 4

Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez Lubuski ZPN lub właściwy terytorialnie OZPN bądź Podokręg (organ prowadzący rozrywki) na wniosek klubu – przed rozpoczęciem sezonu. W protokołach należy uwzględnić dane techniczne obiektu, w tym dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska.

§ 5

Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach IV ligi określa się na 1 sezon, a w rozgrywkach niższych klas na 2 sezony, przy czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji, udzielonej klubowi na udział w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej. Weryfikacja obiektu może być wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub nierealizowaniu przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.

PONADTO REGULAMIN WYZNACZA OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW

§ 1

Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przepisów związkowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

§ 2

Klub organizator zawodów odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo oraz utrzymanie porządku i spokoju publicznego na widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania jak i po ich zakończeniu. Odpowiada ponadto za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, instruktorów i zawodników. W szczególności zaś zobowiązany jest do:

a. Zapewnienia widzom odpowiedniego dojścia do widowni jak również jej łatwego opuszczenia.

b. Zapewnienia widzom wygodnych i bezpiecznych miejsc do oglądania zawodów.

c. Wyznaczenia odpowiedniej ilości służb porządkowych i informacyjnych ubranych w kamizelki, które czuwać mają nad zachowaniem się publiczności, a w razie nagłej potrzeby usuwać widzów naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym.

d. Zabezpieczenia dla uczestników zawodów oddzielnych, odpowiednio wyposażonych szatni znajdujących się w pobliżu pola gry, które przez okres ich użytkowania muszą pozostawać pod stałym nadzorem organizatora zawodów, a także urządzeń sanitarnych, noszy wraz z obsługą, itp. Organizator ponosi materialną odpowiedzialność za mienie uczestników pozostawione w udostępnionych przez niego pomieszczeniach.

e. Zabezpieczenia obecności podczas całego meczu osoby sprawującej opiekę medyczną (lekarz, pielęgniarz lub co najmniej osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadająca uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym), który na wezwanie sędziego jest zobowiązany do udzielenia pomocy uczestnikowi zawodów oraz środka transportu (samochodu) umożliwiającego odwiezienie osoby wymagającej interwencji medycznej. Ponadto oznaczenia punktów sanitarnych i posiadania na obiekcie i znajdującym się w miejscu dostępnym w każdej chwili apteczki, noszy, koca umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy oraz środków łączności (np. telefon).

f. Wydzielenia zadaszonych miejsc dla zawodników rezerwowych i kierownictw obu drużyn w ilości wymaganej przez przepisy licencyjne we wszystkich klasach rozgrywkowych i kategoriach wiekowych.

g. Zapewnienie druków sprawozdań i załączników do sprawozdań.

h. Wydzielenie stałych lub przenośnych zabezpieczeń przejść dla sędziów i zawodników oraz zapewnienie zawodnikom, towarzyszącym im członkom kierownictwa ekipy i sędziom bezpiecznego dojścia do boiska i zejścia z boiska.

SPONSORZY

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PITax.pl dla OPP

Rozlicz PIT Online
z PITax.pl dla OPP
.

Projekt realizujemy
we współpracy z
IWOP.

MULTIMEDIA