Zmiany w terminach na wniosek klubu

Wydział Gier OZPN informuje, że wszelkie zmiany w terminarzach rozgrywek winny być zgodne z Regulaminem Rozgrywek – szczegóły poniżej. Nie będą akceptowane wnioski o zmianę terminu (dzień, godzina) bez spełnienia zapisów regulaminowych.

 

 § 18   Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Wydziału/Komisji Gier) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, FAX-u). Klub „gość” musi potwierdzić Organowi prowadzącemu dane rozgrywki, że przyjął do wiadomości zmianę terminu. Organ prowadzący rozgrywki informuje o zmianie Referenta Obsad Sędziowskich i nanosi zmiany do terminarza w systemie EXTRANET.

Zmiana ta może dotyczyć tylko i wyłącznie tego samego terminu rozgrywkowego (sobota/niedziela lub zmiana godziny w tym terminie).

 § 19   Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną pisemnie do Wydziału/Komisji Gier (właściwego organu prowadzącego rozgrywki). Klub zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać  przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie, e-mail, fax). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane.

W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości określonej – w Uchwale Zarządu Lubuskiego ZPN Nr 6 § 5 ( Zał. Nr 11) - dla poszczególnych klas rozgrywkowych, na konto organu prowadzącego rozgrywki. Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia. W przypadku akceptacji zmiany terminu lub godziny rozegrania meczu, organ prowadzący rozgrywki informuje zainteresowane kluby oraz Kolegium Sędziów o dokonanej zmianie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Wprowadza również zmiany w terminarzu rozgrywek umieszczonym na stronie internetowej i systemie EXTRANET.

Nie dopuszcza się zmiany terminu i godziny zawodów w czasie krótszym niż 5 dni.

 § 20    Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.

 § 21    W uzasadnionych wypadkach Wydział/Komisja Gier może dokonać zmiany terminu z urzędu lub ogłosić zakaz gry.

 § 22    Powołanie do reprezentacji Związku Piłki Nożnej, a także na zgrupowanie szkoleniowe więcej niż (3) trzech zawodników jednego klubu (bądź co najmniej (2) dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry w klubie do rozgrywek seniorów) może stanowić podstawę do przełożenia zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin, na wniosek zainteresowanego klubu lub Wydziału Szkolenia.

§ 27    Sobota i niedziela lub środa ustalone w terminarzach - traktowane są jako jeden termin rozgrywkowy. W wyjątkowych przypadkach - tylko za zgodą obu zainteresowanych drużyn - mecze mogą zostać rozegrane 1 dzień przed lub 1 dzień po terminie.

 

SPONSORZY

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PITax.pl dla OPP

Rozlicz PIT Online
z PITax.pl dla OPP
.

Projekt realizujemy
we współpracy z
IWOP.

MULTIMEDIA